เงื่อนไขการสมัครสมาชิก SCG Family

 1. ผู้สมัครตกลงสมัครสมาชิก SCG Family ของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) และตกลงให้บริษัทดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับบริษัท ทั้งนี้จนกว่าจะมีการยกเลิกสมาชิกดังกล่าว และตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก SCG Family ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดนั้น ผู้สมัครรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด
 3. ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในคำขอสมัครสมาชิก และข้อมูลที่เกิดจากการใช้ซื้อสินค้าและบริการ หรือการทำกิจกรรมและลงทะเบียนต่างๆ ผ่านหมายเลขสมาชิกนั้นๆ เป็นทรัพย์สินของบริษัท
 4. ผู้สมัครยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเงื่อนไขและการกำหนดของบริษัท ซึ่งบริษัทพิจารณาจากประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย
 5. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือ ร้านค้าในเครือข่ายของบริษัท
 6. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล บริษัทจะไม่ให้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับนิติบุคคล ผู้รับเหมา และงานโครงการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก สามารถอ้างอิงถึงนิติบุคคล ผู้รับเหมา งานโครงการอื่นใดเป็นเบื้องหลังนั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก และสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัทสงวนสิทธิในการกำหนด เปลี่ยนแปลง การได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนั้นบริษัทอาจสามารถกำหนดข้อจำกัดในการได้รับคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้
 8. ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือสามารถยกเลิกสมาชิก SCG Family รวมถึงสิทธิประโยชน์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 9. ผู้สมัครยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรที่บริษัทกำหนดไว้ขณะตกลงรับข้อกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ และของกำนัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 11. คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ซื่อสินค้า โดยบริษัทจะประมวลคะแนนสะสมทุกสิ้นเดือน และไม่สามารถนำไปสะสมในปีถัดไปหรือโอนให้แก่บุคคอื่นได้
 12. ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ-สกุล และข้อมูลติดต่อแก่บริษัทในเครือเอสซีจี และ/หรือ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท (“บุคคลอื่น”) เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการอื่นๆ ซึ่งผู้สมัครอาจสนใจซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลอื่นๆ ใช้ข้อมูลของผู้สมัครด้วยความระมัดระวัง
 13. การที่ผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก SCG Family และได้รับ SCG Family ID แล้ว ถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดแล้ว

การใช้สิทธิสมาชิก SCG Family

 1. การเริ่มใช้สิทธิสมาชิก SCG Family ตามที่บริษัทกำหนด สมาชิกจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อ สมาชิกได้รับ SCG Family ID และสมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยบริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิก ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติในทันทีที่สมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
 2. การสะสมคะแนนสมาชิกจะต้องแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้ รวมถึงบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่สมาชิกได้กรณีที่สมาชิกแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง
 3. ในกรณีที่สมาชิกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการ สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทั้งนี้ไม่เกินภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฎ และสมาชิกยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทเป็นที่สุด
 4. ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family รวมถึงการแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้
 5. สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกประสงค์จะคืนสินค้าหรือบริการที่สมาชิกได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอันเนื่องจากการทุจริตของสมาชิก รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้
 6. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว
 7. สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คะแนนสะสม 20 คะแนนสามารถใช้แทนเงินได้ 1 บาท โดยที่เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น บริษัทกำหนดให้เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการครบทุก 50 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมจำนวน 1 แต้ม ทั้งนี้การใช้คะแนนสะสมจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับคะแนน เว้นแต่โครงการพิเศษที่บริษัทกำหนดซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เป็นคราวๆ ต่อไป
 8. กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัล สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน SCG Family หรือทางเวปไซต์ www.scgbuildingmaterials.com รวมถึง Contact Center: 02-586-2222
ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกและการใช้สิทธิสมาชิก พร้อมทั้งยินยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น