งานสถาปนิก 2019 - บริการติดตั้งหลังคา SCG ROOF SERVICE สำหรับบ้านใหม่

30 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เมื่อซื้อสินค้าเพิ่มดังต่อไปนี้
สินค้าตามเงื่อนไขบริษัท 0 บาท
รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อใช้กระเบื้องหลังคา SCG รุ่นใดๆ พร้อมงานบริการติดตั้งSCG Roof Service สำหรับบ้านสร้างใหม่
เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นพิเศษงานสถาปนิก'62 ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้า SCG Family ที่ Scan รับสิทธิ์โปรโมชั่นในงานเท่านั้น และจำกัดการใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจำนวน 1 สิทธิ์ / หมายเลข SCG Family ID
2. พื้นที่หลังคาขั้นต่ำ 150 ตารางเมตร
3. ลูกค้าต้องชำระเงินภายใน 30 มิ.ย. 2562 และติดตั้งภายในวันที่ 31 ส.ค. 2562 เท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะงานมุงหลังคาบ้านสร้างใหม่เท่านั้น ไม่รวมงาน Renovate และงานต่อเติม
5. โปรโมชั่นนี้ใช้กับหลังคา SCG ทุกประเภทเท่านั้น
6.ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน เอสซีจีโฮมโซลูชั่น, รูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์, เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ทั่วประเทศที่ร่วม รายการกับ SCG FAMILY
7.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
8. โปรโมชั่นงานสถาปนิก'62 นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆที่ร้านผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีได้
9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้สิทธิสมาชิก SCG Family
1. สมาชิกต้องสะสมยอดซื้อ หรือ คะแนน ด้วยการแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้ รวมถึงบริษัทจะไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่สมาชิกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้า สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฎ และสมาชิกยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
3. ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family รวมถึงการแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้
4. สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกประสงค์จะคืนสินค้าที่สมาชิกได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอันเนื่องจากการทุจริตของสมาชิก รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้
5. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว
6. สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คะแนนสะสม 20 คะแนนสามารถใช้แทนเงินสูงสุดได้ 1 บาท ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG โดยที่เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น หรือสามารถใช้คะแนนสะสมแลกสินค้าและบริการต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Home Buddy ตามจำนวนคะแนนที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละสินค้าและคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่ได้รับคะแนน
7. กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัล สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น SCG HOME หรือทางเว็บไซต์ www.scgfamily.com รวมถึง Contact Center : 02-586-2222
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า