งานสถาปนิก 2019 - SCG Roof Ventilation System

30 เม.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
เมื่อซื้อสินค้าเพิ่มดังต่อไปนี้
สินค้าตามเงื่อนไขบริษัท 0 บาท
รับส่วนลดชุดละ 500 บาท เมื่อซื้อชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ เอสซีจี ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป (ประกอบด้วยกระเบื้องปล่องระบายอากาศขั้นต่ำ 2 ชิ้น และปล่องระบายอากาศขั้นต่ำ 2 ชุด)
เงื่อนไขโปรโมชั่น :
1. รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นพิเศษงานสถาปนิก'62 ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้า SCG Family ที่ Scan รับสิทธิ์โปรโมชั่นในงานเท่านั้น และใช้สิทธิ์ที่ร้านเอสซีจีโฮมโซลูชั่น, รูฟฟิ่ง เซ็นเตอร์, เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ ที่ร่วมรายการ
2. รับส่วนลดชุดละ 500 บาท เมื่อซื้อชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ เอสซีจี ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป (ประกอบด้วยกระเบื้องปล่องระบายอากาศขั้นต่ำ 2 ชิ้น และปล่องระบายอากาศขั้นต่ำ 2 ชุด)
3. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 31 ส.ค. 2562
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันสินค้าอื่นได้ ยกเว้นโปรโมชั่นของระบบหลังคา เอสซีจี เท่านั้น
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้สิทธิสมาชิก SCG Family
1. สมาชิกต้องสะสมยอดซื้อ หรือ คะแนน ด้วยการแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า โดยไม่สามารถแจ้งย้อนหลังได้ รวมถึงบริษัทจะไม่ดำเนินการแก้ไขคะแนนสะสมให้แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกแจ้งหมายเลข SCG Family ID หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่สมาชิกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้า สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่คะแนนดังกล่าวปรากฎ และสมาชิกยอมรับให้คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
3. ในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family รวมถึงการแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องสามารถยืนยันตนเองได้
4. สมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากสมาชิกประสงค์จะคืนสินค้าที่สมาชิกได้รับคะแนนสะสมไปแล้ว สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมหรือของรางวัลที่ได้รับจากคะแนนสะสมดังกล่าว กรณีไม่สามารถคืนของรางวัลได้จะต้องคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ตัดคะแนนสะสมรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอันเนื่องจากการทุจริตของสมาชิก รวมถึงความผิดพลาดของระบบบริษัทได้
5. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีรางวัลเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว
6. สมาชิกรับทราบว่าการสะสมคะแนน การแลกคะแนนสะสม การรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้คะแนนสะสม 20 คะแนนสามารถใช้แทนเงินสูงสุดได้ 1 บาท ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG โดยที่เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น หรือสามารถใช้คะแนนสะสมแลกสินค้าและบริการต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Home Buddy ตามจำนวนคะแนนที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละสินค้าและคะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่ได้รับคะแนน
7. กรณีสมาชิกต้องการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SCG Family ตรวจสอบคะแนนสะสม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือที่อยู่จัดส่งของรางวัล สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น SCG HOME หรือทางเว็บไซต์ www.scgfamily.com รวมถึง Contact Center : 02-586-2222
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์สมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า